Tillsyn och tillstånd

Tillstånd, ansvarsförsäkring & klagomålshantering

Cynk Insurance Financial Service AB värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. I Bolagets dataskyddspolicy beskriver vi bland annat hur vi hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter samt dina möjligheter att begära åtkomst, rättelse eller radering av personuppgifter.

Cynk Insurance Financial Service AB, 556513-3872, står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att bolaget följer de bestämmelser och riktlinjer som gäller för försäkringsförmedling och finansiell rådgivning. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhets- och kompetenskrav hos ledning och medarbetare.

Gränsöverskridande handelAnsvarsförsäkringKlagomålshantering

Cynk Insurance Financial Service AB har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva:

- Investeringsrådgivning avseende fondandelar
- Fond- och försäkringsförmedling
- Olycksfalls- och sjukförsäkringsförmedling.

Bolaget är även anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB (556668-1531), nedan kallat Garantum, enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Cynk Insurance Financial Service AB har med stöd av Garantum tillstånd hos FI rätt att marknadsföra investeringstjänster samt:

- Mottaga & vidarebefordra order avseende finansiella instrument
- Ge investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

Garantum ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålsansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tfn nr 08 - 440 10 90.
E-post: klagomal@garantum.se

För kontroll av tillstånd, klicka här för att komma till Finansinspektionens företagsregister.

Egna tillstånd

2005-11-29 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
2009-03-16 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
2005-11-29 Ia) Livförsäkring (direkt)
2005-11-29 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
2005-11-29 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
2005-11-29 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
2005-11-29 II. Giftermåls- och födelseförsäkring (direkt)
2005-11-29 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
2005-11-29 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

Tillstånd via Garantum

2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Anställda försäkringsförmedlare

- Gustaf Haack

Anställt värdepappersombud för Garantum Fondkommission AB

Gustaf Haack

Gränsöverskridande handel

Cypern

2011-06-15 Ia) Livförsäkring (direkt)
2011-06-15 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
2011-06-15 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)

Malta

2011-06-15 Ia) Livförsäkring (direkt)
2011-06-15 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
2011-06-15 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)

SwedSec

Cynk Insurance Financial Service AB är anknutet ombud till Garantum som är anslutet till SwedSec Licensiering AB. En SwedSec licensierad finansiell rådgivare ger dig trygghet som konsument genom att din rådgivare genomgått adekvat utbildning, prov och licensierats. Denna licens uppdateras årligen. De rådgivare hos Cynk Insurance Financial Service AB som arbetar som investeringrådgivare under Garantums tillstånd innehar samtliga SwedSec licens.

Insuresec

En Insuresec-licensierad rådgivare ger dig som konsument ökad trygghet vid rådgivning som berör försäkringar, t ex pensions- och kapitalförsäkringar, genom att din rådgivare genomgått adekvat utbildning och kunskapsprov för att kunna bli licensierad. Denna licens uppdateras årligen genom ett prov. Samtliga rådgivare hos Cynk Insurance Financial Service AB innehar licens från Insuresec.

Ansvarsförsäkring

Garantums tillstånd​

Försäkringen är tecknad hos AIG Europe Limited. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot AIG Europe Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 50 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum.

AIG Europe Limited, Sweden Box 3506, 103 69 Stockholm.

Cynk Insurance Finacial Service ABs tillstånd​

Försäkringen är tecknad hos QBE Europé SA/NV Filial Sverige och täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedling. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid, högst ett år, efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte görs inom denna tid, faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 2300 380 EUR och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 1 924 560 EUR.

ADRESS FÖR SKADEANMÄLAN OCH ERSÄTTNINGSANSPRÅK:
QBE Europe SA/NV filial Sverige Kungsgatan 27, 11156, Stockholm

Klagomålshantering

Om du är missnöjd med hur vår tjänst utförts är det viktigt att du omgående vänder dig till din kontaktperson på Cynk Insurance Financial Service AB och framför dina synpunkter. Om detta inte görs omgående är bolaget inte ansvarigt för skada som hade kunnat undvikas om reklamation skett omgående.
Om du fortfarande inte är nöjd ska du därefter vända dig till Bolagets klagomålsansvarige och eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålsansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tfn nr 08 - 440 10 90.
E- post klagomal@garantum.se .

Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.
Om du behöver vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt Konsumentvägledningen i den kommun där du
bor. Om ditt klagomål avvisas kan du få din tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller i domstol. Notera att ARN endast godkänner skriftlig bevisning.

Anser du som kund att en av bolagets anställda försäkringsförmedlare brutit mot Insuresecs regelverk eller god försäkringsdistribution har du även möjlighet att göra en anmälan till Insuresec. Anmälan är kostnadsfri och kan göras av den som blivit drabbad av förmedlarens agerande, t ex en kund eller konsument. Mer information om vad en anmälan ska innehålla samt vilken typ av ärenden som Insuresec behandlar hittar du via Insursecs hemsida, www.insuresec.se.

Hållbara investeringar

Vi tror på relationsbaserad och individanpassad rådgivning – oavsett om det gäller att bistå kunderna vid val av försäkringar och/ eller enskilda produkter eller att hjälpa till att lämna råd gällande hela portföljen. Varje kund har specifika preferenser kring målavkastning, risk placeringshorisont och så även ofta gällande hållbarhetsfokus. Den senaste tiden visar det sig att medvetenhet ökar kring hållbarhetsfrågor gällande investeringar och vi jobbar aktivt med att möta den ökade efterfrågan genom att erbjuda våra kunder rätt produkter och verktyg för att säkerställa att rådgivning sker på ett tydligt och effektivt sätt.
Cynk Insurance Financial Service AB är mån om att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och försäkringsförmedling. En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. För att vi och rådgivaren ska kunna identifiera och bedöma hållbarhetsriskerna för investeringar har vi bl.a. tillgång till information från produktleverantörer och försäkringsbolag.
För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar bolaget följande åtgärder:
- Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
- Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär.
- Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning och försäkringsförmedling utifrån kundens önskemål.

Företagets ersättningspolicy

Ersättningspolicyn reglerar att ersättningar till anställda ska präglas av långsiktighet och ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande och inte förstärka intressekonflikter. Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning och den rörliga ersättningen ska innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Kriterierna för rörlig ersättning får inte utformas så att konflikt uppstår med Företagets skyldighet att iaktta kundernas intressen.
Företagets ersättningspolicy bedöms således vara förenlig med bolagets arbete med hållbarhetsrisker i rådgivning/ försäkringsförmedling till dess kunder.