Marknadsbrev Mars 2023

Den amerikanska inflationen fortsätter att falla tillbaka och arbetsmarknaden ser mindre ansträngd ut, samtidigt som tillväxten överraskar positivt!

Dags för en paus?

De ekonomiska utsikterna har förbättrats och det finns tecken på att den amerikanska centralbanken är på väg att lyckas med konststycket att dämpa inflationstrycket utan att det samtidigt resulterar i en ekonomisk hårdlandning. Obligationsmarknaden ser fortsatt intressant ut. Osäkra utsikter där det fortfarande råder osäkerhet kring hur räntehöjningarna kommer påverka såväl ekonomin i stort som bolagens vinstutveckling. Kortsiktigt ser vi risk för en korrigering vilket också talar för en något mer försiktig hållning.

Under sommaren har vi fått ta del av makrodata och bolagsrapporter som varit bättre än väntat och förbättrade utsikter för en kommande mjuklandning har drivit på börsutvecklingen. Konjunkturkänsliga aktier och tillgångar har gått bra vilket indikerar att investerare ser mer positivt på utsikterna. Det förbättrade sentimentet är i sig en positiv utveckling men på kort sikt har utvecklingen gått fort vilket gör marknaden känsligt för en korrigering. Vi tror med andra ord att det kan vara dags för en paus efter de senaste tidens uppgång.

Årets uppgång för amerikanska S&P 500 är i dagsläget koncentrerad till en handfull stora och indextunga teknikbolag. Utvecklingen där endast ett fåtal bolag står för en stod del av börsuppgången får också anses öka risken på kort sikt. Mycket av det positiva kring AI (Artificial Intelligence) får anses ha prisats in i kursutvecklingen men som vid alla teknikskiften kommer det ta tid innan det syns i resultatutvecklingen. Stigande börs har lett till en högre värdering vilket också gör den kortsiktiga börsutvecklingen sårbar.

Utsikterna stärks

Även om vi anser att riskerna för en kortsiktig korrigering ökat så har samtidigt optimismen i marknaden med fokus på utsikterna stärkts. Givet de omfattande räntehöjningarna har den ekonomiska utvecklingen överraskat positivt. Efter ett tufft 2022 har vi på sistone fått ta del av positiva datapunkter som kan ses som tecken på att de värsta effekterna kring räntehöjningarna eventuellt nu ligger bakom oss.
Att utsikterna stärks innebär dock inte att tillväxten utifrån ett historiskt perspektiv ser stark ut.
Tvärtemot ser tillväxten ut att bli svag, men samtidigt klart över vad som prisades in i höstas när marknaden förberedde sig på en kommande hårdlandning.
Effekterna från räntehöjningarna kommer med viss eftersläpning och det råder enighet kring att vi ännu inte sett den fulla effekten.
Bankoron och risken för att kreditvillkoren skulle stramas åt ytterligare verkar inte ha förverkligats i den utsträckning som först befarats. Bankerna har dock stramat åt under de senaste sex månaderna och sämre tillgång och dyrare lån och krediter kommer successivt påverka företagens investeringsplaner och i slutändan tillväxten.

Oljepriset har gått starkt under sommaren på förväntningar om minskat utbud från OPEC+ men lägre energipriser i Europa och slopade restriktioner i Kina är positivt för tillväxten. Den kinesiska återhämtningen har dock hittills varit svagare än väntat och ytterligare stimulanser är att vänta.
Effekterna från tidigare höga energipriser har negativt påverkat konsumtionen i Europa. Energipriserna har fallit tillbaka och tillsammans med ökad sysselsättning och stigande löner förväntas utvecklingen verka i andra riktningen framöver. I Europa har hushållen kvar sina besparingar från pandemin men utvecklingen på sistone har samtidigt varit åt det svagare hållet. Olika enkätundersökningar riktade mot företagen ger också en ganska dyster bild varför det mesta pekar i riktningen mot att högre räntor i viss mån kommer motverka tillväxtimpulsen från en högre konsumtion.

Fortsatta höjningar av styrräntan

Den amerikanska inflationen fortsätter att falla tillbaka och arbetsmarknaden ser mindre ansträngd ut, samtidigt som tillväxten överraskar positivt. Räntenivåerna har krupit uppåt och marknaden har blivit mer försiktigt med att prisa in kommande räntesänkningar. Fed valde att ännu en gång höja styrräntan vid sitt möte i juli och ytterligare höjningar kommer vara beroende av inkommande data men av allt att döma rycker en räntetopp allt närmare. Marknaden spekulerar att vi kan ha sett den sista höjningen från ECB där kärninflationen i Europa visserligen inte börjat falla tillbaka men den har åtminstone stabiliserats och marknaden ser att den svagare ekonomiska utvecklingen i Europa sannolikt är tillräcklig för att få bukt med inflationen.

Inflationen på väg ned

Efter juli månads höjningar verkar räntetoppen i både USA och Europa vara nära. Lägre energi- och matpriser väger på utveckling, men bortsett från Europa så verkar trenden med fallande inflation nu även inkludera kärninflationen.
Det mesta i riktningen mot att vi kommer få se lägre inflation framöver. I USA kommer sannolikt även hyresutvecklingen att bidra till lägre inflation. För att centralbankerna ska känna sig säkra på att vi kommer att återvända till inflationsmålet behöver vi också se en lägre lönetillväxt, där dagens lönetillväxt kring 4-5 procent inte är förenlig med inflationsmålet kring 2 procent. Den tidigare stekheta amerikanska arbetsmarknaden har bör-jat visa tecken på att kylas av och med en svalare arbetsmarknad följer en lägre lönetillväxt.
Högre värdering
Ur ett historiskt perspektiv ser värderingen i aktiemarknaden ut att vara varken dyr eller billig, snarare ganska nära det långsiktiga historiska snittet, men utvecklingen med stigande börs under sommaren har samtidigt medfört att värderingen krupit uppåt. Givet de fortsatt osäkra utsikterna landar den kortsiktigt något förhöjda värdering i den negativa vågskålen.

Kontakta oss för mer information